ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Δραστηριότητες της Εταιρείας

Για την επιδίωξη των σκοπών της, το έργο και οι δραστηριότητες της εταιρείας αναπτύσσονται ενδεικτικά στις παρακάτω κατευθύνσεις:

 

(α) Επιστημονική, τεχνική υποστήριξη, συντονισμό δραστηριοτήτων και μηχανισμών για την προώθηση του αναπτυξιακού σχεδιασμού και των απαραίτητων διαδικασιών, των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού, των ενώσεών τους, της αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης, των επιχειρήσεων τους και των άλλων Νομικών Προσώπων που συστήνουν ή στα οποία συμμετέχουν καθώς και των μετόχων της.

 

(β) Σχεδιασμός, διαχείριση, υλοποίηση Εθνικών, Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και Κοινοτικών Πρωτοβουλιών.

 

 

(γ) Συνεργασία με τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα για την προώθηση νέων θεσμών και πολιτικών Περιφερειακής και Τοπικής ανάπτυξης.

 

 

(δ) Εφαρμογή πολιτικών και προγραμμάτων ανάπτυξης της υπαίθρου, διαχείρισης, προστασίας και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος. Εκμετάλλευση πολιτιστικών τουριστικών και φυσικών πόρων καθώς και υποδομών ανάπτυξης.

 

(ε) Ευαισθητοποίηση ενημέρωση του πληθυσμού σε ότι αφορά δυνατότητες και ευκαιρίες που τους δίνονται μέσω επενδυτικών προγραμμάτων για την δημιουργία ή τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεών τους, την χρήση νέων τεχνολογιών και των ήπιων μορφών ενέργειας.

(στ) Συμμετοχή σε διατοπικές, διαπεριφερειακές και διακρατικές συνεργασίες που έχουν σχέση με τους σκοπούς της εταιρείας, για την άρση της εσωστρέφειας, την ανταλλαγή της γνώσης και των καλών πρακτικών.

 

(ζ) Υλοποίηση έργων, προγραμμάτων και υπηρεσιών με την ιδιότητα του Τελικού Δικαιούχου ή του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης, στα πλαίσια εφαρμογής αναπτυξιακών πολιτικών.

 

 

(η) Συμμετοχή σε προγραμματικές συμβάσεις που συνάπτονται σύμφωνα με το Ν. 2738/99, με το Ν. 3463/06 και με το Ν. 3852/2010 όπως κάθε φορά ισχύουν.

 

(θ) Εκπόνηση κάθε μορφής μελετών (σκοπιμότητας, οικονομοτεχνικών, τεχνικών, απογραφικών κ.λ.π.) για την ανάδειξη, αξιοποίηση και ανάπτυξη των φυσικών πόρων της περιοχής, του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και διερεύνησης της βιωσιμότητας των παραγωγικών επενδύσεων.

(ι) Εκπόνηση μελετών, παροχή συναφών υπηρεσιών για την προετοιμασία διεξαγωγής διαδικασιών ανάθεσης, διοίκησης και επίβλεψης μελετών ή έργων και συναφών υπηρεσιών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Ν.1418/84, Ν.3263/04, Ν.3316/05 κ.λ.π.) όπως κάθε φορά ισχύουν.

 

(κ) Οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, συναντήσεων, ημερίδων, συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων για την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής στα πλαίσια προγραμμάτων που διαχειρίζεται ή συμμετέχει.

 

 

(λ) Υποστήριξη των Ο.Τ.Α. και των άλλων φορέων, για την κάλυψη των αναγκών επιμόρφωσης των στελεχών τους σε εξειδικευμένα επιστημονικά, τεχνικά και διοικητικά θέματα.

 

(μ) Παροχή υπηρεσιών κατάρτισης, συμβουλευτικής και αναβάθμισης δεξιοτήτων σε άνεργους και ευπαθείς κοινωνικά ομάδες μέσω αντίστοιχων προγραμμάτων. Οργάνωση και λειτουργία κέντρων κοινωνικού χαρακτήρα στα πλαίσια εφαρμογής αντίστοιχων προγραμμάτων και πολιτικών.

 

(ν) Διαμόρφωση μηχανισμών αναζήτησης και προώθησης στην αγοράς εργασίας νέων, ανέργων, ατόμων με ειδικές ανάγκες, ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων κ.λ.π.

 

(ξ) Προώθηση, στήριξη και υλοποίηση δράσεων αειφόρου ανάπτυξης, οικονομικής και κοινωνικής συνοχής της ευρύτερης περιοχής και γενικότερα, με την διενέργεια κάθε δραστηριότητας η οποία σχετίζεται με το σκοπό και το έργο της εταιρείας.