CLLD LEADER 2014-2020

«Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων για την Π.Ε Φθιώτιδας και Π.Ε Ευρυτανίας»

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER (ΤΑΠΤΟΚ)

Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD), βασισμένη στην προσέγγιση LEADER, είναι μια μέθοδος σχεδιασμού και υλοποίησης τοπικών ολοκληρωμένων αναπτυξιακών στρατηγικών, με τη συμμετοχή των εταίρων σε τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών, των τοπικών οικονομικών και κοινωνικών φορέων, προκειμένου να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά οι οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές.

Είναι ένα ιδιαίτερα ισχυρό εργαλείο, ειδικά σε περιόδους κρίσης, που δείχνει ότι οι τοπικές κοινότητες μπορούν:

α) να κάνουν σταθερά βήματα προς πιο αποτελεσματικές μορφές οικονομικής, βιώσιμης και «χωρίς αποκλεισμούς» ανάπτυξης, σύμφωνα με τη στρατηγική «Ορίζοντας 2020»,

β) να «καινοτομήσουν» όχι αποκλειστικά σε όρους τεχνολογικούς αλλά κυρίως σε όρους αντιμετώπισης των τοπικών προβλημάτων και

γ) να ενισχύσουν την κοινωνική συνοχή στις αγροτικές περιοχές.

Σύμφωνα και με τη SWOT ανάλυση, οι ελληνικές αγροτικές περιοχές έχουν μακρόχρονη εμπειρία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης μέσω κυρίως του LEADER και των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ), τα οποία εφαρμόστηκαν από σχετικά εταιρικά σχήματα (Ομάδες Τοπικής Δράσης).

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σκοπός είναι να ενισχυθούν «νέες και πιο καινοτόμες» προσεγγίσεις με βάση τα καινούργια αναπτυξιακά δεδομένα και εργαλεία (όπως τάση επιστροφής νέων στην ύπαιθρο, κοινωνικές πρωτοβουλίες, ενίσχυση βραχέων αλυσίδων και εναλλακτικών καναλιών διάθεσης αγροτικών προϊόντων, διασύνδεση αγροτικού τομέα με τον πολιτισμό, τον τουρισμό και το περιβάλλον), αυξάνοντας σχετικές συνέργειες για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας των αγροτικών περιοχών σύμφωνα με τον αναπτυξιακό και στρατηγικό σχεδιασμό της χώρας για την αγροτική ανάπτυξη.

Εστιάζοντας στις αγροτικές περιοχές και κοινωνίες, η προσέγγιση CLLD/LEADER δίνει την «ευελιξία» και τη δυνατότητα να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με ολοκληρωμένο και πολυτομεακό χαρακτήρα, με την υλοποίηση παρεμβάσεων δημοσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρα (ενίσχυση υποδομών και υπηρεσιών, υποστήριξη της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας, υλοποίηση «άυλων» παρεμβάσεων σε σχέση με τη δικτύωση και την ανάπτυξη των τοπικών ικανοτήτων) συνδυάζοντας έναν αριθμό εργαλείων και υπο-μέτρων του ΕΓΤΑΑ, καθώς και δράσεων από το ΕΤΘΑ, το ΕΚΤ και το ΕΤΠΑ (σε περίπτωση πολυταμειακής προσέγγισης).

 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η περιοχή παρέμβασης αποτελείται από ολόκληρο τον Ν. Ευρυτανίας (Δήμος Καρπενησίου και Δήμος Αγράφων) και τον Ν. Φθιώτιδας εκτός από τον Δήμο Αμφίκλειας-Ελάτειας και τις Τ.Κ Παύλιανης - Οίτης - Σκαμνού και Δάφνης του Δήμου Λαμίας. Εξαιρείται επίσης από την περιοχή παρέμβασης η Δ.Κ. Λαμίας λόγω πληθυσμού. Το σύνολο του πληθυσμού που θα εξυπηρετηθεί από το πρόγραμμα καλύπτει 114.560 μόνιμους κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή του 2011 και 5.631 τ.χλμ έκταση.

fthiotida 27 2

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Δεδομένου ότι η στρατηγική των τοπικών προγραμμάτων, και κατά συνέπεια και οι θεματικές κατευθύνσεις αυτών, πρέπει να είναι σύμφωνες με τη στρατηγική του ΠΑΑ 2014-2020, οι θεματικές κατευθύνσεις ενδεικτικά θα αφορούν τα παρακάτω:

  • Τη διασύνδεση τομέων και οικονομικών δρώντων.
  • Τη διασύνδεση της υπαίθρου με τον αστικό χώρο.
  • Την υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και την ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας.
  • Την υλοποίηση κοινωνικών δράσεων για την επίτευξη κοινωνικής συνοχής και την καταπολέμηση της φτώχειας.
  • Την προώθηση της συμμετοχής, της συνεργασίας, της δικτύωσης και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ διαφορετικών περιοχών, εταίρων και κρατών.
  • Την ενίσχυση της νεανικής και της γυναικείας επιχειρηματικότητας.
  • Την ενίσχυση της εδαφικής καινοτομίας και των πόλων ανταγωνιστικότητας.
  • Την καθιέρωση βραχέων αλυσίδων εφοδιασμού.
  • Την ενίσχυση τοπικών σχεδίων για το κλίμα και σχεδίων διαχείρισης για τις περιοχές Natura 2000.

Κατά τη διαδικασία επιλογής των τοπικών προγραμμάτων, καθώς και κατά τη διάρκεια υλοποίησης αυτών, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις δράσεις εμψύχωσης του τοπικού πληθυσμού αλλά και στις δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων των τοπικών φορέων.

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER του Μέτρου 19 του ΠΑΑ ανέρχεται σε 6.150.000 ευρώ.

Υπο Μέτρο 19.2

 

Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)

4.800.000,00

Υπο Μέτρο 19.3

 

Στήριξη για την προπαρασκευή και την υλοποίηση της συνεργασίας

(Διακρατική και Διατοπική Συνεργασία)

120.000,00

Υπο Μέτρο 19.4

 

Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες  και την εμψύχωση.

1.230.000,00

 

Σύνολο Τοπικού Προγράμματος

 

 

6.150.000,00

 

Για το Μέτρο 19.2 που αφορά την Στήριξη υλοποίησης δράσεων Ιδιωτικών και Δημοσίων Έργων, η Δημόσια Δαπάνη κατανέμεται σε ποσοστό 40% για έργα Δημόσιου ενδιαφέροντος έργα και το υπόλοιπο ποσό αφορά Ιδιωτικές επενδύσεις.

Μέτρο 19.2

 

Ιδιωτικού Ενδιαφέροντος Έργα (60%)

2.880.000,00

Δημοσίου Ενδιαφέροντος Έργα (40%)

1.920.000,00

Σύνολο Μέτρου 19.2

 

4.8000.000,00

 

Α) Δημόσιου χαρακτήρα παρεμβάσεις:

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ - ΥΠΟΔΡΑΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

 

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

19.2.4

Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές

 

   

19.2.4.1

Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού κ.λπ.) συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια.

150.000,00

Έως 100%

 

ΟΤΑ Α ή Β βαθμού, τα νομικά τους πρόσωπα ή και λοιποί Δημόσιοι φορείς, που έχουν την αρμοδιότητα έναρξης και υλοποίησης της σχετικής πράξης.

19.2.4.2

Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, κλπ)

500.000,00

 

Έως 100%

Φορείς εντός Δημοσίου Τομέα (όπως ΟΤΑ Α ή Β Βαθμού, άλλοι τοπικοί δημόσιοι φορείς).

Φορείς εκτός Δημόσιου Τομέα (όπως σωματεία, σύλλογοι, ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων)

19.2.4.3

Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. σημάνσεις, κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές κ.λπ.)

400.000,00

19.2.4.4

Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων

50.000,00

19.2.4.5

Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικοοικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου - μύλοι, γεφύρια κ.λπ.)

750.000,00

Έως 100%

 

Φορείς εντός Δημοσίου Τομέα (όπως ΟΤΑ Α ή Β Βαθμού, άλλοι τοπικοί δημόσιοι φορείς).

Φορείς εκτός Δημόσιου Τομέα (όπως σωματεία, σύλλογοι, ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων)

19.2.5

Παρεμβάσεις για τη βελτίωση υποδομών στον πρωτογενή τομέα

 

   

19.2.5.1

Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

50.000,00

Έως 100%

 

Δικαιούχος είναι αποκλειστικά δημόσιος φορέας (ΟΤΑ Α ή Β βαθμού), που έχει την αρμοδιότητα έναρξης και υλοποίησης της σχετικής πράξης

 

Β) Ιδιωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις.

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ - ΥΠΟΔΡΑΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

 

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

19.2.2

Ανάπτυξη/βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους

 

   

19.2.2.1

Ενίσχυση επενδύσεων στη μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής

450.000,00

Έως 65%

 

Φυσικά πρόσωπα έως και 35 ετών, Πολύ μικρές, Μικρές ή Μεσαίες Επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, που η πλειοψηφία των μετοχών των μελών τους αποτελείται από φυσικά πρόσωπα έως και 35 ετών.

 

 

19.2.2.2

Ενίσχυση επενδύσεων στη μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής

400.000,00

 

Έως 65 %

19.2.2.3

Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής

550.000,00

19.2.2.4

Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής

100.000,00

19.2.2.5

Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής

100.000,00

19.2.2.6

Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής

100.000,00

Έως 65%

Για πολυλειτουργικά αγροκτήματα ισχύει το ΦΕΚ 1145/3-4-2017, με προϋπόθεση ηλικίας έως και 35 ετών. (αν προκειται για εταιρικά σχήματα η πλειοψηφία των μετοχών των μελών τους να είναι έως και 35 ετών).

Για οικοτεχνία σύμφωνα με το Ν. 4235 (ΦΕΚ 32/Α/2014) και την ΥΑ 4912/120862/5.11.2015 με προϋπόθεση ηλικίας έως και 35 ετών. (αν προκειται για εταιρικά σχήματα η πλειοψηφία των μετοχών των μελών τους να είναι έως και 35 ετών).σχετικής πράξης

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ - ΥΠΟΔΡΑΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

 

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

19.2.3

 

Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη/βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής

 

 

 

19.2.3.1

Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής

400.000,00

Έως 40%

Δικαιούχοι είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.

Πολύ μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής

19.2.3.2

Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής

200.000,00

 

1. Έως 40 % για Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

2. Έως 35% Μεσαίες επιχειρήσεις

19.2.3.3

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής

550.000,00

 

Έως 65% (όσον αφορά μη εισηγμένες ΜΜΕ, που λειτουργούν ως 5 έτη χωρίς διανομή κερδών – αρ. 22Κ 651/14)

ή σύμφωνα με τον περιφερειακό χάρτη ενισχύσεων (Κ651/14)

Δικαιούχοι είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου

Πολύ μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις

19.2.3.4

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής

100.000,00

19.2.3.5

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ)  με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής

100.000,00

19.2.3.6

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων

100.000,00

Έως 40%

Για τα πολυλειτουργικά αγροκτήματα σύμφωνα με το ΦΕΚ 1145/3-4-2017

Για την οικοτεχνία σύμφωνα με το Ν. 4235 (ΦΕΚ 32/Α/2014) και την ΥΑ 4912/120862/5.11.2015

 

Γ) Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ - ΥΠΟΔΡΑΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

 

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

19.2.7

Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων

 

   

19.2.7.3

Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και τη κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και/ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον αγροτουρισμό

20.000,00

Έως 65%

 

Σχήματα συνεργασίας φορέων με νομική οντότητα στην οποία θα προσδιορίζεται ο επικεφαλής εταίρος και θα διαθέτουν εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας (σύμφωνο συνεργασίας). Τα μέλη των συνεργασιών δύναται να είναι παραγωγοί, ενώσεις παραγωγών, επαγγελματικές οργανώσεις, μεταποιητές, επαγγελματίες που ασχολούνται στον τομέα του τουρισμού, έμποροι λιανικής, δήμοι, καταναλωτές και οργανώσεις τους. Οι Συνεργασίες που θα συσταθούν θα έχουν νομική οντότητα σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική Νομοθεσία και θα θεσπίσουν Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας (Σύμφωνο Συνεργασίας) με διακριτές διαδικασίες, υποχρεώσεις και δικαιώματα καθώς και διαφανείς διαδικασίες στη λήψη αποφάσεων και τη λειτουργία τους. Δεν είναι επιλέξιμη η ίδρυση και η λειτουργία ΕΣΚ (Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας).

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων παρεμβάσεων μπορεί να ανέλθει μέχρι 600.000€ εκτός των έργων που αφορούν διαχείριση στερεών / υγρών  αποβλήτων, καθώς και έργων ύδρευσης στα οποία o συνολικός προϋπολογισμός  μπορεί να ανέλθει μέχρι 2.000.000€.

Για τα έργα τα οποία αφορούν άυλες ενέργειες ο συνολικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 50.000€ για δημόσιου χαρακτήρα έργα και το ποσό των 100.000€ για ιδιωτικού χαρακτήρα έργα.

ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Τα ποσοστά στήριξης θα αφορούν σε κάθε κατηγορία ενέργειας που θα περιγράφεται στην τοπική στρατηγική. Παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε ΟΤΔ να προσαρμόζει αιτιολογημένα, βάσει της στρατηγικής σημασίας της κάθε παρέμβασης, τα ποσοστά ενίσχυσης έως και του ανώτατου επιτρεπτού ορίου του σχετικού Κανονισμού.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της δράσης είναι δυνατή η καταβολή προκαταβολής μετά από σχετικό αίτημα του δικαιούχου. Παράλληλα, είναι δυνατή η χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι επιλέξιμες δαπάνες θα πρέπει να είναι σύμφωνες με το άρθρο 45 και 46 (όπου έχει εφαρμογή)του καν. 1305/2013 και το άρθρο 13 του υπ’ αριθ. 808/2014 εξουσιοδοτικού κανονισμού καθώς και των άρθρων 65-71 και του άρθρου 69§3 του καν. 1303/2013.

Δεν αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες η αγορά μεταφορικών μέσων, οι λειτουργικές δαπάνες των υποδομών, η χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/παγίων εκτός αν με την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου η κυριότητα τους περιέλθει στην κυριότητα του φορέα της επένδυσης.