ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε. ΟΤΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2

Επισυνάπτεται η Απόφαση Ένταξης καθώς και όλες οι  τροποποιήσεις της, στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης Παρεμβάσεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα για το Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, της ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α.».