ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε. ΟΤΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α.»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

ότι προτίθεται να καταρτίσει Σύμβαση Ανάθεσης Έργου (Σ.Α.Ε.) με ανάδοχο εξωτερικό συνεργάτη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), που διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία για την υποστήριξη της Εταιρείας στην προετοιμασία του Φακέλου Υποψηφιότητας Α (Παράρτημα Ι - Κεφάλαια 2, 3 & 4) για την υποβολή πρότασης, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 2545/10-10-2022 (ΦΕΚ:5361/Β/2022) Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ, της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥπΑΑΤ), της Παρέμβασης Π3-77-4.1 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027».

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα γραφεία της «Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α.», επί της οδού Αρκαδίου 6 στη Λαμία, Τ.Κ. 35131, στο Πρωτόκολλο, μέχρι τις 12/12/2022 και ώρα 14:30 με την επισήμανση «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ: Υποστήριξη της «Αναπτυξιακής Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α.», στην προετοιμασία του Φακέλου Υποψηφιότητας Α (Παράρτημα Ι: Κεφάλαια 2, 3 &4) για την υποβολή πρότασης, στο πλαίσιο της Παρέμβασης Π3-77-4.1 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER/Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027».

Επισυνάπτεται η αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος συνοδευόμενη από τα σχετικά Παραρτήματα.