ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε. ΟΤΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή πρότασης για κατάρτιση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με ένα (1) άτομο ειδικότητας Π.Ε. Πολιτικού Μηχανικού για την παροχή Έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Τ.Π. LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Η Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α., σε συνέχεια της υπ. αριθμ. 6/03-04-2024 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Εταιρείας, ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το Τοπικό Πρόγραμμα LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027» για την Π.Ε. Φθιώτιδας και την Π.Ε. Ευρυτανίας, με διάστημα διάρκειας μέχρι την λήξη του τοπικού προγράμματος (31/12/2029), με ένα (1) άτομο ειδικότητας Π.Ε. Πολιτικού Μηχανικού.

Επισυνάπτονται:

 1. Περίληψη της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος        

 2.Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος