ΣΤΟΧΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Αντικείμενο της εταιρείας αποτελεί:

 

η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των περιφερειών, της ένωσης περιφερειών, των Δήμων και λοιπών φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και των υπολοίπων φορέων της παρ. 2 του άρθρου 194 του Ν.3852/2010 ήτοι φορέων του δημόσιου τομέα, συνεταιρισμών και ενώσεων αυτών, επιστημονικών φορέων, επιμελητηρίων, φορέων συλλογικών κοινωνικών ή οικονομικών συμφερόντων ή και της αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης.

 

ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος.

 

 

η συμμετοχή της σε αντίστοιχα προγράμματα και η εφαρμογή σχετικών πολιτικών σε διαδημοτικό, σε διαπεριφερειακό  ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.